0918 250 492 (Mr. Tấn)
08 6660 7492
Quán Bar Enjoy Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 01

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 02

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 03

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 04

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 05

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 06

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 07

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 08

Thi công quán Bar 8A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 08

Thi công quán Bar Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 09

Thi công quán Bar Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 10

Thi công quán Bar Quận 12

Thi công quán Bar Quận 12 12

Thi công quán Bar Quận 12