0918 250 492 (Mr. Tấn)
08 6660 7492
Karaoke NICE

Thi công phòng karaoke Nice 01

Thi công phòng karaoke Nice

Thi công phòng karaoke Nice 02

Thi công phòng karaoke Nice

Thi công phòng karaoke Nice 03

Thi công phòng karaoke Nice

Thi công phòng karaoke Nice 04

Thi công phòng karaoke Nice

Thi công phòng karaoke Nice 05

Thi công phòng karaoke Nice

Thi công phòng karaoke Nice 06

Thi công phòng karaoke Nice